Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Uživatel potvrzuje, že provozovatel je oprávněn shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje uživatele v nezbytném rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefon, IP adresa včetně citlivých a jiných osobních údajů průběžně zpřístupněných uživatelem (dále jen „osobní údaje“), a to pro účely:

  • (i) plnění povinností vyplývajících ze žádosti, či smlouvy uzavírané s uživatelem,
  • (ii) zasílání obchodních sdělení a dalších informací o podnikání provozovatele elektronickou cestou v souladu s příslušnými předpisy,
  • (iii) plnění navazujících smluv, zejména smluv s dalšími dodavateli plnění pro provozovatele,
  • (iv) plnění dalších zákonných povinností navazující na žádost uživatele nebo smlouvu uzavřenou s provozovatelem a její plnění a/nebo
  • (v) k ochraně oprávněných zájmů provozovatele před soudním, správním, či jiným řízením.

Tyto osobní údaje bude provozovatel dostatečně chránit, zpracovávat výhradně pro tyto účely a uchovávat po nezbytnou dobu trvání účelu. Provozovatel tímto řádně poučuje nositele údajů o jeho právech požadovat

  • (i) přístup k jeho osobním údajům a jejich opravu,
  • (ii) výmaz a/nebo přenositelnost,
  • (iii) právu vznést námitku proti zpracování,

to vše na e-mail provozovatele gdpr@ozzypc.cz se lhůtou na vyřízení bezodkladně, ale nejpozději do 30 dnů dle čl. 15 až 23 Nařízení (EU) 2016/679. Uživatel má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

Provozovatel je oprávněn v případě opakovaných nebo nedůvodných žádostí účtovat přiměřený poplatek za náklady spojené s vyřízením žádosti

Uživatel může kdykoliv svůj účet smazat/spravovat včetně veškerých osobních údajů a to pod záložkou GDPR -> Smazat účet.

V případě, že uživatel uskuteční objednávku bez vytvoření zákaznického účtu, jsou jeho veškeré osobní údaje automaticky smazány po 30 dnech od vyřízení objednávky.

Zásady používání souborů cookies naší webovou stránkou najdete na stránce https://www.ozzy-bazar.cz/zasady-pouzivani-cookies/.